Wymagane dokumenty

Badanie techniczne pojazdu sprowadzonego z zagranicy.

Do przeprowadzenia badania technicznego pojazdu sprowadzonego z zagranicy potrzebne są oryginały lub kopie zagranicznego dowodu rejestracyjnego. Jeżeli zgłaszacie Państwo pojazd do rejestracji przed wizytą na stacji diagnostycznej prosimy nie zapomnieć o wykonaniu dodatkowych kopii przed ewentualnym pozostawieniem dokumentów w urzędzie. W niektórych przypadkach może wystąpić konieczność przetłumaczenia tego dokumentu.

UWAGA: Zgodnie z aktualną interpretacją przepisów przez znaczną część wydziałów komunikacji do przeprowadzenia badania technicznego pojazdu przed pierwszą rejestracją w kraju konieczne są tablice rejestracyjne. Jeżeli Państwa pojazd nie posiada zagranicznych tablic rejestracyjnych i dokumentu do tych tablic to przed przyjazdem do nas trzeba pobrać polskie tablice z urzędu rejestrującego pojazd.

Badanie techniczne pojazdu z zamontowanym urządzeniem podlegającym dozorowi technicznemu.

Badanie techniczne pojazdu z zamontowanym urządzeniem podlegającym dozorowi technicznemu przeprowadza się po przedstawieniu protokołu oraz aktualnej decyzji dopuszczającej urządzenie do eksploatacji, wydanej przez właściwy organ dozoru technicznego – prosimy nie zapomnieć zabrać tych dokumentów.


Badanie techniczne pojazdu przystosowanego do zasilania gazem (LPG, CNG).

Badanie techniczne pojazdu przystosowanego do zasilania gazem (LPG, CNG) przeprowadza się po przedstawieniu aktualnej decyzji dopuszczającej do eksploatacji zbiornik na gaz, wydanej przez właściwy organ dozoru technicznego. Dokument należy okazać przy każdym badaniu.


Badanie techniczne pojazdu po zmianach.

Jeżeli posiadacie Państwo świadectwo homologacji, poprzedni zagraniczny dowód rejestracyjny lub kopię pierwszego badania technicznego pojazdu sprowadzonego z zagranicy to prosimy zabrać je ze sobą. Przy zmianie rodzaju pojazdu konieczne jest oświadczenie o dokonaniu zmian zgodnie z przepisami ustawy „Prawo o ruchu drogowym” wystawione przez uprawnionego przedsiębiorcę (np. serwis producenta, warsztat samochodowy). W zależności od zakresu zmian konieczne mogą być również inne dokumenty – informacja w biurze stacji kontroli pojazdów.


Duplikat zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym.

Duplikat zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym wydaje się wyłącznie na wniosek właściciela pojazdu – w przypadku, gdy użytkownikiem nie jest jego właściciel, należy przedstawić wniosek o wydanie duplikatu podpisany przez właściciela pojazdu (np. bank, leasing lub firmę, na którą zarejestrowany jest pojazd).

Pobierz wzór wniosku o wydanie duplikatu.


Opinie rzeczoznawcy samochodowego.

Opinie rzeczoznawcy samochodowego – na stacji istnieje możliwość zasięgnięcia opinii rzeczoznawcy, wykonania oceny technicznej, wyceny pojazdu itp. W celu umówienia się z rzeczoznawcą, jeżeli to możliwe, prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny.