Cennik – Cena przeglądu pojazdu

Dziennik Ustaw Nr 223
15827
Poz. 2261

2261

Gwarantujemy ceny badania technicznego zgodne z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY 1)

  z dnia 29 września 2004 r.   w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów
Na podstawie art. 84a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: § 1. Rozporządzenie określa wysokość opłat za:
    1. wydanie poświadczenia, o którym mowa w art. 83 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym;
    2. przeprowadzanie badań technicznych pojazdów.

§ 2. Za wydanie poświadczenia, o którym mowa w § 1 pkt 1, pobiera się opłatę w wysokości 700 zło­tych. 11 Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporzą­dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra In­frastruktury (Dz. U. Nr 134, poz. 1429). 2> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1152, Nr 130, poz. 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 149, poz. 1451 i 1452, Nr 162, poz. 1568, Nr 200, poz. 1953 i Nr 210, poz. 2036 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 54, poz. 535, Nr 92, poz. 884, Nr 121, poz. 1264 i Nr 173, poz.1808.

§ 3. 1. Za przeprowadzenie badań technicznych po­jazdów pobiera się opłaty w wysokości określonej w tabeli opłat za badania techniczne pojazdów stano­wiącej załącznik do rozporządzenia.

1) Całkowita opłata za przeprowadzone badanie techniczne pojazdu, z zastrzeżeniem ust. 3, stanowi sumę opłat za przeprowadzone badania techniczne pojazdu i wykonane czynności określone w tabeli, o której mowa w ust. 2) W przypadku wykonania okresowego badania technicznego łącznie z dodatkowym badaniem tech­nicznym, w zakresie którego wykonuje się zakres okre­sowego badania, opłatę za okresowe badanie tech­niczne pobiera się jednorazowo.

§ 4. Traci moc rozporządzenie Ministra Infrastruk­tury z dnia 25 stycznia 2002 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie badań technicznych pojaz­dów (Dz. U. Nr 10, poz. 98 oraz z 2003 r. Nr 52, poz. 458). § 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Infrastruktury: K. Opawski Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2004 r. (poz. 2261)

TABELA OPŁAT ZA BADANIA TECHNICZNE POJAZDÓW

Lp.

Wyszczególnienie

Opłata w zł
(zawiera podatek
od towarów i usług VAT)
1
Okresowe badanie techniczne:
1.1
motocykl, ciągnik rolniczy
62,00
1.2
samochód osob., autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężar. i specjalny do 3,5 t d.m.c, pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t m.w.1)1)
98,00
1.3
samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 3,51 do 16 t d.m.c.
153,00
1.4
samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 16 t d.m.c, ciągnik samochodowy balastowy
176,00
1.5
autobus przeznaczony do przewozu więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą
199,00
1.6
przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5 t d.m.c.
40,00
1.7
przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 1,5 t do 6 t d.m.c
50,00
1.8
przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 6 t d.m.c.
70,00
1.9
przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3,5 t d.m.c.
78,00
1.10
przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c.
163,00
1,11
przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 16 t d.m.c.
177,00
1.13
taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe)
42,00
1.15
pojazd przystosowany do zasilania gazem (za badanie specjalistyczne)
63,00
1.16
pojazd przystosowany do nauki jazdy lub do przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe)
48,00
1.17
tramwaj – wagon silnikowy
330,00
1.18
tramwaj – wagon przegubowy
395,00
1.19
tramwaj – wagon doczepny czynny
250,00
1.20
tramwaj – wagon doczepny bierny
110,00
1.21
trolejbus – badania elektryczne2)
115,00
1.22
motorower
50,00
1.23
pojazd wolnobieżny wchodzący w skład kolejki turystycznej
62,00
2
Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe, w którym stwierdzono usterki w trakcie badań technicznych w zakresie:
2.1
skuteczności i równomierności działania hamulców
20,00
2.2
skuteczności działania hamulców tramwaju
120,00
2.3
skuteczności działania hamulca elektrodynamicznego trolejbusu
50,00
2.4
ustawienia i natężenia świateł drogowych i świateł mijania
14,00
2.5
połączeń układu kierowniczego oraz jałowego ruchu koła kierownicy, luzów w zawieszeniu
20,00
2.6
toksyczności spalin
14,00
2.7
poziomu hałasu
20,00
2.8
geometrii kół jednej osi
36,00
2.9
działania amortyzatorów jednej osi
14,00
2.10
wszystkich innych usterek łącznie
20,00
3
Pierwsze badanie techniczne pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy za granicą (dotyczy również jednej sztuki pojazdu zwolnionego z badań homologacyjnych):
3.1
motocykl, motorower, ciągnik rolniczy
116,00
3.2
samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t d.m.c, pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t m.w.
169,00
3.3
samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c.
232,00
3.4
samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 16 t d.m.c, ciągnik samochodowy balastowy
297,00
3.5
autobus przeznaczony do przewozu więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą
327,00
3.6
przyczepa lekka, przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5 t d.m.c.
92,00
3.7
przyczepa ciężarowa rolnicza od 1,5 t do 6 t d.m.c.
134,00
3.8
przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 6 t d.m.c.
165,00
3.9
przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3,5 t d.m.c.
170,00
3.10
przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c.
269,00
4
Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:
4.1

określone usterki techniczne, warunki techniczne (osobno za każde określone warunki techniczne lub badany uktadczy zespół pojazdu)4)

20,00
4.2
po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne)
94,00
4.3
dane techniczne niezgodne ze stanem faktycznym
51,00
5
Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez starostę w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:
5.1
co do którego zachodzi podejrzenie, że nie spełnia określonych warunków technicznych 3)
20,00
5.2
po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne)
94,00
6
Pozostałe dodatkowe badania techniczne pojazdu:
6.2
który ma być używany jako taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe)
42,00
6.3
który ma być używany jako uprzywilejowany (za warunki dodatkowe)
50,00
6.4
który ma być używany do przewozu materiałów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne)
85,00
6.5
autobusu, który może poruszać się po drogach z prędkością 100 km/h (za badanie specjalistyczne)
126,00
6.6
do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe)
48,00
6.7
w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym
82,00
6.8
o którym mowa w art. 81 ust. 8 pkt 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym
50,00
6.9
skierowany przez starostę w celu ustalenia danych pojazdu niezbędnych do jego rejestracji
w celu identyfikacji lub ustalenia danych niezbędnych do jego rejestracji
60,00
jeżeli z dokumentów wymaganych do jego rejestracji w wynika, że uczestniczył on w wypadku drogowym, lub n narusza wymagania ochrony środowiska
94,00
6.10
w którym w czasie badania technicznego stwierdzono ślady uszk. lub naruszenia elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogących stwarzać zagrożenie dla bezp. ruchu drog.
94,00
6.11
pojazd,o którym mowa w art. 81, ust. 11, pkt 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym
50,00
6.12
dla którego określono dodatkowe wymagania techniczne w międzynarodowych porozumieniach dotyczących międzynarodowego transportu drogowego
120,00
6.13
o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 10 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (za każde stanowisko kierującego)
50,00
7
Sprawdzenie spełniania dodatkowych warunków technicznych dla niektórych pojazdów oraz pozostałe czynności przeprowadzane w stacjach kontroli pojazdów:
7.1
prawidłowości przystosowania pojazdu silnikowego do ciągnięcia przyczepy 1)
35,00
7.2
czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla pojazdów przeznaczonych do wykonywania czynności na drodze 4)
21,00
7.3
czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla pojazdów ciężarowych przystosowanych do przewozu osób 4)
48,00
7.4
czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu miejskiego używanego w komunikacji miejskiej lub miejskiej i podmiejskiej 4)
41,00
7.5
czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu szkolnego4)
41,00
7.6
wykonanie numeru nadwozia
49,00
7.7
wykonanie numeru silnika
49,00
7.8
wykonanie tabliczki i jej umieszczenie
36,00
7.9
sporządzenie opinii (na wniosek właściciela pojazdu) do wniosku o odstępstwo od warunków technicznych
82,00
7.10
pomiar prawidłowości rozmieszczenia punktów bazowych nadwozia samonośnego pojazdów samochodowych do 3,5 t d.m.c, związanych z zespołami i układami bezpieczeństwa jazdy 5)
255,00

Objaśnienia:

1) W przypadku pojazdu przedstawionego do okresowego badania technicznego z adnotacją w dowodzie rejestracyjnym o treści: „przystosowany do ciągnięcia przyczepy” lub „HAK” nie pobiera się opłaty określonej w Ip. 7.1 tabeli

2) Pozostałe badania jak dla autobusu.

3) W przypadku gdy opłata za badanie techniczne pojazdu powstała z połączenia opłat określonych w Ip. 4.1 i 5.1 tabeli byłaby większa od opłaty określonej w Ip. 1 tabeli, pobiera się opłatę określoną w Ip. 1 tabeli.

4) Opłata obowiązuje również przy okresowym badaniu technicznym.

5) Opłatę mogą stosować tylko stacje kontroli pojazdów wyposażone w przyrząd do pomiarów i oceny prawidłowości rozmieszczenia punktów bazowych nadwozia samonośnego pojazdów samochodowych do 3,5 t d.m.c, związanych z zespołami i układami bezpieczeństwa jazdy.

Uwaga! Użyte w tekście skróty oznaczają: m.w. – masa własna pojazdu, d.m.c. – dopuszczalna masa całkowita pojazdu.